ดินแดนชายทะเลตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้นเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง ทิศเหนือนั้นติดกับภาคกลางเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย มีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้เเก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรีและสระแก้ว ถือเป็นดินแดนชายทะเลตะวันออกที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ภูมิภาค อื่นๆ

ภาคตะวันออก ดินแดนแห่งความสมบูรณ์

ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ ชายฝั่งทะเลมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจดกับเทือกเขาพนมดงรัก ทอดยาวจากเหนือถึงใต้และเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างไทยกับกัมพูชา มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า ทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะเสม็ด เกาะล้าน เกาะสีชัง ส่วนบริเวณปากแม่น้ำ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เกิดจากการทับถมของตะกอนโคลนตมที่แม่น้ำสายต่างๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำในภูมิภาคตะวันออก ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ประชากรจึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรปลูกสวนผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลอง ทำการประมงและจำหน่ายอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ

นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติมากมาย ตั้งเป็นโรงงานเพื่อการส่งออกจึงทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศเป็นอย่างมาก มีแหล่งรวมแร่อัญมณีที่มีค่าของประเทศส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก มีสินค้าหัตถกรรมเช่นเสื่อจันทบูรที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นของใช้ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษทิชชู กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเอกสาร รวมถึงก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันทบุรี มีเนื้อเหนียว นุ่ม นิยมทำผัดไทเส้นจันท์