Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแร่ด

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแร่ด ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแร่ด

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) เป็นศูนย์ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) มีทั้งการศึกษาวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการกสิกรรมทั้งพืชสัตว์ ประมงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเน้นภูมิปัญญาตะวันออก รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษเพื่อทดแทนสารเคมีและสารพิษทางการเกษตร การเชื่อมโยงขบวนการเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และสื่อ รวมทั้งเบญจภาคีเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ

ความเป็นมา

ปี 2534 เริ่มต้นการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จันทบุรี ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี ขยายผลการดำเนินงานการนำเกษตรอินทรีย์จากภายในศูนย์มาพัฒนาพื้นที่รองศูนย์ฯ 100 ไร่ ในปี 2540 พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม/สาธิต/ปฏิบัติ และขยายผลจัดตั้งเครือข่าย 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี (ปี 2544) เข้าร่วมผลักดันวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ในปี 2548 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) โดยใช้พื้นที่สวนผลไม้ที่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติและสาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจทั่วไป
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

หลักสูตรที่ศูนย์ฯ จัดการฝึกอบรม

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรอินทรีย์ในไม้ผล, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ, การปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน สมุนไพร, การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์, การทำสบู่สมุนไพร, การเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้, การผลิตไบโอดีเซล, การเลี้ยงหมูหลุมปุ๋ยอินทรีย์, การเลี้ยงปลา, การผลิตข้าวซ้อมมือ, การใช้พลังงานทดแทน, การผลิตอิฐประสาน หลักกสิกรรมธรรมชาติ การฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม "เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช" การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และหลักการพึ่งพาตนเองในครัวเรือน ชุมชน และระดับรัฐ เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิด

ความพร้อมของศูนย์ฯ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแร่ด (ศปร.) ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม ห่างจากถนนสุขุมวิท (กม.355) ประมาณ 3,200 เมตร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า 15KV 3 เฟส โทรศัพท์ 3 เลขหมาย ระบบน้ำสมบูรณ์ มีโรงฝึกอบรมขนาด 8 x 15 เมตร รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 - 150 คน มีโรงอาหาร/โรงครัวขนาด 8 x 12 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ 80 คน มีโรงเรือนพักชาย 2 ชั้น สามารถรองรับได้ 50 คน เรือนพักหญิงชั้นเดียวขนาด 6 x 5 เมตร สามารถพักได้ประมาณ 30 คน มีเรือนพักเดี่ยว 5 หลัง พักได้หลังละ 6 คน สามารถ
พักได้ประมาณ 30 คน ห้องพักรวม 2 ชั้น ขนาด 4 x 9 เมตร พักได้ประมาณ 40 คน ห้องน้ำ ชาย 10 ห้อง หญิง 10 ห้อง และห้องน้ำรวมชาย 1 จุด ฐานการเรียนรู้ 9 ฐานเพื่อการพึงพาตนเอง (ฝึกปฏิบัติ) วัสดุ-อุปกรณ์สื่อ-เครื่องเสียง ไมโครโฟน 2 ชุด มี VCD/DVD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ขาตั้งบอร์ด ฟลิบชาร์ต และชุดบอร์ดนิทรรศการ 10 ชุด

ที่ตั้งศูนย์ฯ :

44/2 หมู่ 3 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 086 151 0722

Last modified onFriday, 15 May 2015 10:38
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C