Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

เมื่อปี่ พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้ขึ้นอีกจำนวนมาก จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีลำคลองผ่านในพื้นที่เขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์ของราษฎร

ในปี 2524 ทรงมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการฯ ให้ตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล" ไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่สวนไม้ผล 60 ไร่ แหล่งน้ำ 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่าอีก 37 ไร่ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และให้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดต่อไป

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี มีพันธกิจในการบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ดิน-น้ำ-ป่า ให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกษตร

ที่อยู่

บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 039 373 136

แผนที่

 

 

Last modified onSaturday, 16 May 2015 10:00
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C