Log in

ชุมชน/หมู่บ้านที่น่าสนใจ

ชุมชนท่าเรือจ้าง

สะพานปูนริมแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมระหว่างวัดไผ่ล้อมกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล สะพานปูนริมแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมระหว่างวัดไผ่ล้อมกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ชุมชนท่าเรือจ้าง เป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ตำบลจันทนิมิต เมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีช่วงกลางระหว่างอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล และวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ที่มีสะพานปูนแคบๆ เลียบริมแม่น้ำสำหรับผู้คนในชุมชนใช้สัญจรไป-มา รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ ในอดีตริมแม่น้ำย่านนี้เคยเป็นท่าเรือรับจ้างขนถ่ายผู้คนและสินค้าข้ามไปยังปลายถนนเลียบนที (ถนนสุขาภิบาลในปัจจุบัน) 

ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานตรีรัตน์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีแห่งที่ 2 ผู้คนและพ่อค้าที่เดินทางมาจากต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าที่ขนสินค้าด้วยเกวียนมาจากเมืองขลุงในอดีต ตามเส้นทางเกวียนเดิมผ่านมาทางพลิ้ว หนองบัว เกาะตะเคียน จนถึงวัดไผ่ล้อม และชาวบ้านที่อาศัยอยู่เชิงเขาทางด้านเหนือของตัวเมืองจันทบุรี ที่จะเดินทางผ่านมาทางมะขาม ผ่านบ้านหัววัง (พุงทะลายเดิมหรือจันทนิมิตในปัจจุบัน) มาสิ้นสุดที่บริเวณด้านทิศเหนือของวัดไผ่ล้อมเช่นกัน จะอาศัยเรือจ้างในการเดินทางและขนสินค้าข้ามแม่น้ำจันทบุรีไปยังตลาดล่างของชุมชนจันทบูรที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ท่าเรือจ้างในอดีตจึงคึกคักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเพราะจัดได้ว่าเป็นท่าเรือของชาวบ้านและพ่อค้าจากต่างถิ่น ส่วนท่าเรือที่อยู่ใกล้ๆ วัดจันทนารามที่ใช้ข้ามฟากไปยังท่าหลวงและบ้านลุ่มนั้น ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเดินทางมาติดต่อราชการเสียเป็นส่วนใหญ่

ท่าเรือจ้างฝั่งตะวันออกแม่น้ำจันทบุรีในอดีตสันนิษฐานว่ามี 2 ท่าหลัก เพราะในปัจจุบันยังมีร่องรอยว่าเคยมีถนนลงมาจนถึงท่าเรือริมแม่น้ำ คือท่าที่อยู่ด้านเหนือของวัดไผ่ล้อม 1 ท่า และท่าที่อยู่ด้านทิศใต้ของวัดไผ่ล้อม 1 ท่า ซึ่งเรือจ้างจากทั้ง 2 ท่านี้จะข้ามไปยังท่าน้ำที่อยู่ปลายถนนเลียบนที (ถนนสุขาภิบาล) ของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่อยู่ตรงข้ามซึ่งเป็นท่าขนาดใหญ่ และในเวลาต่อมาบริเวณท่าเรือจ้างที่อยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีทั้ง 2 ท่าได้กลายเป็นชุมชนย่อยๆ ขึ้น และได้มีการสร้างสะพานไม้เลียบแม่น้ำจันทบุรีเพื่อใช้เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน และมีการสร้างบ้านเรือนขึ้นเพิ่มเติมริมสะพานทางเดินกลายเป็นชุมชนเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่ปัจจุบันเรียกว่าชุมชนท่าเรือจ้าง และต่อมาได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาแทนสะพานไม้เดิมที่ชุดรุดเสียหาย ซึ่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็ไม่อนุญาตให้รถยนต์ผ่านเข้า-ออก

จากร่องรอยและหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ สันนิษฐานได้ว่าท่าเรือจ้างที่อยู่ด้านทิศใต้ของวัดไผ่ล้อมนั้นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อน และมีความสำคัญมากกว่า เพราะบริเวณที่ตั้งของท่าอยู่ตรงกันข้ามกับท่าน้ำปลายถนนเลียบนที (สุขาภิบาล) ด้านทิศใต้ของชุมชนริมน้ำจันทบูรในปัจจุบัน และทั้ง 2 ฝั่งทางลงจากวัดไผ่ล้อมมายังท่าเรือจ้าง มีบ้านเรือนโบราณที่สร้างไว้อย่างดีทั้งลักษณะของบ้านตึก และบ้านไม้ทรงไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สันนิษฐานต่อไปได้ว่าน่าจะเป็นบ้านของคหบดี หรือผู้มีอันจะกินในอดีต เหตุผลอีกประการหนึ่งที่พอจะสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ได้ก็คือด้านใต้ของวัดไผ่ล้อมคือจุดสิ้นสุดทางเชื่อมระหว่างเมืองขลุงและเมืองจันทบูรในอดีต ส่วนท่าที่อยู่ด้านเหนือของวัดไผ่ล้อมนั้นมีทางลงท่าจากวัดไผ่ล้อมถึงตัวท่าน้ำที่ปัจจุบันคือซอยท่าเรือจ้างนั้นมีระยะทางไกลกว่า และไม่มีบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ หลงเหลืออยู่ให้เห็นเหมือนทางลงท่าเรือจ้างที่อยู่ด้านทิศใต้ แต่การนำสินค้าไปลงที่ท่าเรือจ้างด้านทิศเหนือเพื่อข้ามไปยังท่าเรือฝั่งตรงข้ามมีความสะดวกว่าในฤดูน้ำหลาก เพราะไม่ต้องแจวเรือทวนกระแสน้ำ

จากการสันนิษฐานของผู้เขียนเองสันนิษฐานว่า ท่าเรือจ้างทั้ง 2 แห่งน่าจะรุ่งเรืองเป็นอย่างมาในช่วงที่กองกำลังทหารฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรี และปากน้ำแหลมสิ่งห์ ที่ทำให้เรือสำเภาค้าขายที่มาจากประเทศจีนเข้ามาค้าขายกับเมืองจันทบุรีไม่สะดวก เพราะจะต้องถูกตรวจค้นเรือ และเรียกเก็บค่าผ่าน ทางการไทยจึงกลับไปตั้งเมืองที่ขลุงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยกเลิกเมืองขลุงมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเรือสำเภาจากเมืองจีนจะขนถ่ายสินค้าขึ้นที่เมืองขลุงแล้วนำขึ้นเกวียนมายังเมืองจันทบุรีซึ่งต้องใช้ท่าเรือจ้างในการขนสินค้าข้ามแม่น้ำเข้าตัวเมืองจันทบุรีอีกทอดหนึ่ง

และจากข้อสันนิษฐานของผู้เขียนอีกเช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าท่าเรือจ้างเริ่มลดบทบาทและความสำคัญลงเมื่อเรื่อสำเภาจากเมืองจีนส่วนหนึ่งเข้ามาขนถ่ายสินค้าที่ท่าใหม่แทนเมืองขลุง เพราะท่าใหม่มีระยะทางในการเดินทางทางบกเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีสั้นกว่าการขนถ่ายสินค้าผ่านทางเมืองขลุง อีกทั้งยังสามารถขนส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้ท่าเรือจ้างถูกลดบทบาทลงไป และเมื่อมีการสร้างสะพานตรีรัตน์ข้ามแม่น้ำจันทบุรี ท่าเรือจ้างทั้ง 2 แห่งนี้ก็ต้องเลิกไปในที่สุด แต่ยังคงเหลือท่าเรือแจวรับจ้างส่งผู้คนข้ามฝั้งแม่น้ำจันทบุรีที่หน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลไปยังฝั่งตรงข้ามเป็นท่าสุดท้าย และเลิกไปเมื่อมีการสร้างสะพาน "นิรมล" ซึ่งเป็นสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่ง

ชาวบ้านที่ชุมชนท่าเรือจ้างในอดีตเคยทอเสื่อจันทบูรเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้วเช่นเดียวกับอาชีพรับจ้างแจวเรือข้ามฝั่งแม่น้ำจันทบุรีที่ไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วเช่นกัน ท่าเรือจ้างที่เคยเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไปก็เริ่มหายไปจากความทรงจำของผู้คน ยังคงเหลือไว้เพียงสะพานปูนริมน้ำที่เป็นเอกลักษณ์และมีอยู่แห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่ผุ้คนยังใช้สัญจรไปมาด้วยรถจักรยาน และจักรยานยนต์ และร้านก๋วยเตี๋ยวเลียง "เจ้น้อง" ที่อยู่ตรงกึ่งกลางสะพานที่ขายมากว่า 30 ปี มีผู้คนยังรู้จัก จดจำได้ และยังสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวาให้แก่คนที่ขี่จักรยาน หรือขับรถจักรยานยนต์ผ่านไป-มา และรู้จักคำว่า "ท่าเรื่อจ้าง" มาจวบจวนทุกวันนี้ที่จะมีลูกค้าไปอุดหนุนอย่างคับคั่งทุกวัน และที่บริเวณเดียวกันยังมี "ขนมโบ๋" สูตรของ "ยายรอด" ที่เป็นต้นตำรับขายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (ในอดีตเคยมีกะท้อนทรงเครื่องของยายดวนขายอยู่ห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้องประมาณ 50 เมตร แต่ปัจจุบันยายดวนแก่มากทำมาขายไม่ไหวแล้ว)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) สามารถเดินทางไปเที่ยวชมชุมชนท่าเรือจ้างได้โดยสะพานปูนเลียบริมแม่น้ำจันทบุรี

Last modified onTuesday, 12 May 2015 08:02
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C