Log in

ประวัติศาสตร์

จันทบุรีเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุประมาณ 4,000 - 6,000 ปี มีหลักฐานปรากฎทั้งด้านมานุษยวิทยา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน การเติบโตอย่างกว้างขวางในท้องถิ่น การขยายตัวติดต่อค้าขายกับต่างถิ่น การรับและถ่ายทอดการผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งมีพัฒนาการยาวนานต่อมาจนกระทั่งเป็นเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน

ยังมีจันทบุรีมาจนทุกวันนี้เพราะ เงินถุงแดง

เงินถุงแดง เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ ได้จากการค้าสำเภาส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ แล้วทรงเก็บสะสมไว้ ซึ่งถ้าไม่มีเงินถุงแดงมาใช้ ไถ่บ้านไถ่เมือง ในวันนั้น คงไม่มีจันทบุรีในวันนี้

ชาติพันธุ์ของคนจันทบูร

ชาวจันทบุรี หรือ คนจันทบูร นั้นประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาติพันธุ์ของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และชาติพันธุ์ของผู้ที่อพยพมาจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อหลีกลี้หนีภัยคุกคาม หรือเดินทางมาค้าขายแล้วตั้งรกรากทำมาหากินในจันทบุรีในเวลาต่อมา ซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์แต่ก็เรียกรวมๆ กันว่า คนจันทบูร

ตำนานพื้นบ้านเมืองจันทบุรี

จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นมีการตั้งบ้านเรือนและฐิ่นฐานเป็นเมืองมามากกว่า 1,000 ปี ส่วนทางด้านประวัติศาสตร์นั้นระบุว่าจันทบุรีเป็นอิสระจากขอมในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 18 โดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจันทบุรีขึ้นอยู่กับสุโขทัยหรือไม่ แต่ในสมัยอยุธยาปรากฎชื่อเมืองจันตะบูร หรือ จันทบูรในฐานะประเทศราช นอกจากนั้นก็มีเพียงตำนานพื้นบ้านที่มีการเล่าขานต่อๆ กันมาเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านของจันทบุรี

จันทบุรีถูกยึดครอง

จันทบุรีถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครอง เมื่อ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) เนื่องจากไทยมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกับฝรั่งเศส เป็นเหตุให้ฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้ภายใต้การปกครองนานถึงเกือบ 11 ปี

พิธีฉลองเมืองจันทบุรี

พิธีฉลองเมืองจันทบุรีเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้จัดขึ้นภายหลังที่กองทหารฝรั่งเศสถอนออกจากจันทบุรีไปอยู่ที่เมืองตราดในต้นปี ร.ศ.123 (พ.ศ.2447)

เมืองจันทบูร

จากหลักฐานในหนังสือ "แคมโบช" เขียนโดย ม.อิดิเมอร์ ชาวฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าเสือ กล่าวถึงบาทหลวงองค์หนึ่งพบ ศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่ตำบลเขาสระบาป ข้อความว่า “เมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว มีเมืองหนึ่ง ชื่อ ”ควนคราบุรี” มีอาณาเขตกว้างขวางมากตั้งอยู่เชิงเขาสระบาป ชาวเมืองเชื้อชาติชอง ชาวตะวันตกเรียกเมืองนี้ว่า “ชองเตอบอง” (CHANTEBON)

ยังมีจันทบุรีมาจนทุกวันนี้เพราะ เงินถุงแดง

เงินถุงแดง เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ ได้จากการค้าสำเภาส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ แล้วทรงเก็บสะสมไว้ ซึ่งถ้าไม่มีเงินถุงแดงมาใช้ ไถ่บ้านไถ่เมือง ในวันนั้น คงไม่มีจันทบุรีในวันนี้

ชาติพันธุ์ของคนจันทบูร

ชาวจันทบุรี หรือ คนจันทบูร นั้นประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาติพันธุ์ของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และชาติพันธุ์ของผู้ที่อพยพมาจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อหลีกลี้หนีภัยคุกคาม หรือเดินทางมาค้าขายแล้วตั้งรกรากทำมาหากินในจันทบุรีในเวลาต่อมา ซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์แต่ก็เรียกรวมๆ กันว่า คนจันทบูร

ตำนานพื้นบ้านเมืองจันทบุรี

จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นมีการตั้งบ้านเรือนและฐิ่นฐานเป็นเมืองมามากกว่า 1,000 ปี ส่วนทางด้านประวัติศาสตร์นั้นระบุว่าจันทบุรีเป็นอิสระจากขอมในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 18 โดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจันทบุรีขึ้นอยู่กับสุโขทัยหรือไม่ แต่ในสมัยอยุธยาปรากฎชื่อเมืองจันตะบูร หรือ จันทบูรในฐานะประเทศราช นอกจากนั้นก็มีเพียงตำนานพื้นบ้านที่มีการเล่าขานต่อๆ กันมาเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านของจันทบุรี

จันทบุรีถูกยึดครอง

จันทบุรีถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครอง เมื่อ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) เนื่องจากไทยมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกับฝรั่งเศส เป็นเหตุให้ฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้ภายใต้การปกครองนานถึงเกือบ 11 ปี

พิธีฉลองเมืองจันทบุรี

พิธีฉลองเมืองจันทบุรีเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้จัดขึ้นภายหลังที่กองทหารฝรั่งเศสถอนออกจากจันทบุรีไปอยู่ที่เมืองตราดในต้นปี ร.ศ.123 (พ.ศ.2447)

ตำนานและความเป็นมา

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล

Subscribe to this RSS feed

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C